Политика за поверителност

КОИ СМЕ НИЕ

Ние сме Евофарма ЕООД („Евофарма“), което от своя страна е член на групата дружества на Евофарма. Нашият адрес е: България, град София, ПК 1618, ул. „Пирински проход“ № 24. Евофарма ще бъде администратор на Вашите лични данни, освен ако не бъдете информирани друго. Групата дружества на Евофарма АГ е със седалище в гр. Шафхаузен, Швейцария.

Нашите данни за контакт са info@ewopharma.bg. Телефон: +359 2 962 12 00.

За да се свържете с местния служител, ангажиран във връзка със защита на личните данни можете да изпратите имейл на: privacy@remove-this.ewopharma.bg

Данните на нашето длъжностно лице за защита на личните данни за Групата дружества на Евофарма АГ са: Джулиен Джеймсън: j.jameson@remove-this.ewopharma.com

 

ЛИЧНИ ДАННИ, ПРЕДОСТАВЕНИ НА ИЛИ СЪБИРАНИ ОТ ЕВОФАРМА

По- долу ще намерите неизчерпателен списък на основните цели в обобщена форма, за които личните Ви данни могат да бъдат обработвани, в зависимост от категорията субект на данни, в която попадате.

Обърнете внимание, че достъпът до личните данни се управлява и контролира в рамките на Евофарма и групата дружества на Евофарма АГ. Вашите лични данни ще бъдат достъпни само за служители на Евофарма и групата дружества на Евофарма АГ, които имат конкретна цел за осъществяване на достъп до Вашите данни, например, личните данни в областта на лекарствената безопасност могат да бъдат прехвърлени на дружество, свързано с нас лице в Словакия, което е притежател на разрешението за употреба за нашите собствени продукти. Тези данни могат да бъдат достъпни и за тези, които наемаме да ни помогнат да управляваме нашия бизнес или на които се изисква да предоставим информация, по закон или с цел запазване на сигурността (напр. при измама). По-конкретна информация относно целта, правното основание, периодът на запазване/ съхранение, разкриването, Вашите права във връзка със защита на данните, както и с кого да се свържете във връзка с обработването на данните Ви и Вашите права, ще бъдат предоставяни в конкретни уведомления, относно обработването на данните Ви, в момента на тяхното събиране или ще Ви бъдат предоставени от съответния служител, преди обработването на Вашите данни.

Сроковете за съхранение са различни и Евофарма ще преценява всеки конкретен случай според самия процес на обработване и рисковете за Вас, като субект на данни. По-долу са посочени някои общи насоки. Във всички останали случаи, Вашите лични данни ще се съхраняват толкова дълго, колкото е необходимо, в съответствие с приложимото законодателство, с цел разрешаване на спорове или съгласно строги критерии, разработени в рамките на Програмата за защита на личните данни на Евофарма АГ. За по- конкретна информация, моля, свържете се с: privacy@remove-this.ewopharma.bg или j.jameson@remove-this.ewopharma.com.

 

 

Вид обработка и цел

Тип лични данни

Правно основание

Период за съхранение

Договор с Евофарма

Адрес, имена, информация за плащането

Във връзка с изпълнение на договора

Срокът на договора, освен ако друго не е посочено в самия договор

 

Текущ/предишен/бъдещ клиент

Имена, адрес телефон

Легитимен интерес

5 години след осъществяване на последния контакт

В случаите, когато получавате плащане за услуги, спонсорство, Евофарма запазва тези лични данни в съответствие с приложимото законодателство за прозрачност, данъчното законодателство, както и съобразно с вътрешната политика за съхранение на данни

Информация за плащане, име, адрес, ЕГН, номер на лична карта

Във връзка с изпълнение на договора / законово задължение.

Както е посочено в договора или съгласно изискванията на местното законодателство

Проучвания за удовлетвореността на клиенти

Имена, адрес, лични данни, специфични за конкретния проект

В този случай обикновено се изисква Вашето съгласие, но когато се използват специални категории лични данни, трябва да има и законово основание

До приключване на проекта, освен ако не е уговорено друго

Докладване на нежелана лекарствена реакция на продукти на Евофарма АГ и нейни партньори

Имена, имейл адрес, телефонен номер, данни за здравния статус

Законово задължение

5 години след като системата за съхранение на данни за лекарствена безопасност, свързана със съответното лекарство, е официално прекратена от Притежателя на разрешението за употреба на това лекарство

Общи запитвания, отправени до нашия имейл или в офиса, които изискват отговор от наша страна.

Имена, имейл адрес, телефонен номер

Легитимен интерес

2 години

Кандидатури за работа

Имена, имейл адрес, автобиография, мотивационно писмо

Съгласие или легитимен интерес

6 месеца, освен ако не е посочено друго във формуляра за съгласие

 

Трансфер на лични данни в рамките на  групата дружества на Евофарма АГ, във връзка със стандартния бизнес процес

Служебни или свързани с тях данни, в зависимост от естеството на запитването

Легитимен интерес или съгласие

В зависимост от естеството на запитването, но обикновено шест години, освен ако не се изисква друг срок

Маркетинг, посредством електронни съобщения, бюлетини, уеб сайтове, рекламни материали

Имейл адрес, имена, телефонен номер, домашен адрес

Съгласие

Както е посочено във формуляра за съгласие

Уебинари

Имена, имейл адрес

Съгласие

Както е посочено във формуляра за съгласие

Провеждане на игри

Имейл адрес, имена, телефонен номер, домашен адрес

За изпълнение на договора

Съгласно посоченото в Общите условия на играта или в приложимото законодателство

Също така може да събираме Ваши лични данни от трета страна. Третата страна трябва да е спазила законите за защита на данните. Свържете с нас, ако смятате, че това не е така.

 

МЕЖДУНАРОДНИ ТРАНСФЕРИ

Има няколко случая, в които Евофарма ще бъде задължено да прехвърли личните Ви данни извън ЕИП. Когато това се изисква, Евофарма ще предаде тези лични данни само на държава, за която Европейската комисия е дала оценка, че предоставя адекватно ниво на защита. Това означава, че като субект на данни ще получите права на защита на личните данни в тази държава получател на данните, които ще са сходни с тези, които бихте получили и в ЕИП. Когато за дадена държава няма такава оценка за адекватно ниво на защита на данните, ще се използват клаузите по образец, които са били одобрени от Европейската комисия или други такива защитни механизми, които са разрешени от Европейската комисия или от нейния представител по това време. В противен случай Вашите лични данни няма да бъдат прехвърлени.

КАКВО СПОДЕЛЯМЕ

Евофарма няма да разкрие личните Ви данни, освен ако не разполага с правно основание за това. Когато Евофарма възнамерява да разкрие личните Ви данни, ще бъдете информирани в момента на събирането на данните, чрез настоящата Политика за поверителност, Вашият формуляр за съгласие, договор или друга документация, която Ви се предоставя. Лични данни се споделят също и с централата ни в Швейцария, която държава е била оценена, че притежава адекватно ниво на защита и следователно всички лични данни, прехвърлени към нашето седалище, ще бъдат адекватно защитени, чрез подходящи предпазни мерки.

Във всички останали случаи, Вашите лични данни ще се съхраняват толкова дълго, колкото е необходимо, в съответствие с приложимото законодателство, за разрешаване на спорове или съгласно строги критерии, разработени в рамките на Програмата за защита на личните данни на Евофарма АГ. За по- конкретна информация, моля, свържете се с: privacy@remove-this.ewopharma.bg или j.jameson@remove-this.ewopharma.com.

ВАШИТЕ ПРАВА

Имате право да поискате справка за Вашите лични данни и да потвърдите точността им или да поискате коригирането на тези лични данни.

Имате право да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити от нашата система. Когато Вашите лични данни се съхраняват въз основа на съгласие, можете да оттеглите съгласието си, като изпратите имейл до лицето за контакт, посочено във формуляра за съгласие.

Имате право да поискате ограничаване на обработването или да възразите изцяло срещу обработването в определени случаи. Всяко искане за упражняване на права ще бъде оценявано самостоятелно.

ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ НЕПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Евофарма изисква от Вас само лични данни, които са абсолютно необходими. При отказ от Ваша страна да ги предоставите, е възможно да не можем да осъществим контакт с Вас или да извършим поисканото от Вас действие. Това подлежи на преценка във всеки отделен случай.

ПОСЕТИТЕЛИ НА НАШИЯ УЕБСАЙТ

При посещение на уебсайта ни www.ewopharma.bg ние използваме услуга на трета страна, Google Аnalytics, за да събираме стандартна информация и подробности за моделите на поведение на посетителите. Освен приблизителното местоположение (IP адрес), информацията, събирана от Google Аnalytics, включва предимно анонимни данни за трафика, като информация за браузъра, информация за устройството и език. Не събираме допълнителна информация, като възрастта, пола, интересите или банковите Ви данни. Събраната информация се използва, за да осигури общ преглед на начина, по който хората осъществяват достъп и използват нашия уебсайт, за да подобрим нашето обслужване и ползването на уебсайта от Ваша страна. Те не се използват за допълнителни цели, като например съставяне на профил на посетителите на нашия уебсайт.

Ако се свържете с нас, чрез нашия уебсайт, ще използваме  предоставените от Вас лични данни само с намерението да отговорим на изпратените от Вас въпроси/жалби или предложения. След приключване на запитването, Вашите лични данни ще бъдат унищожени.

СИГУРНОСТ

Ние предприемаме всички необходими мерки, за да защитим Вашите лични данни, като използваме технически и организационни мерки за сигурност, съобразени с категориите лични данни.

Въпреки че сме въвели мерки за сигурност, не можем да гарантираме сигурността на каквато и да било информация, която изпращате по електронна поща или чрез интернет. Предоставянето на лични данни, чрез такива мрежи се извършва на Ваш собствен риск, тъй като нито едно прехвърляне на данни, чрез интернет не е 100% сигурно или без грешки. Трябва да отделите особено внимание при вземането на решение относно това каква информация ни изпращате по електронна поща или споделяте на нашия уебсайт. 

УЕБ СТРАНИЦИ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Чрез нашия уебсайт можете да изберете да посетите определени уебсайтове и услуги на трети страни. Евофарма не носи отговорност за политиките на поверителност или практиките на други уебсайтове. Трябва да разгледате уебсайтовете им за допълнителна информация относно тяхната политика за поверителност.

Имаме страници във Facebook, свързани с някои от нашите продукти. Когато решите да споделяте информация във Facebook, информацията, която споделяте, се управлява от правилата за поверителност на Facebook. Сайтът на социалната медия може също да споделя информация с нас и може да публикува на техните страници информация за Вашето посещение на нашите уебсайтове. Можете да промените настройките си за поверителност във Facebook.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ ОТ ЕВОФАРМА

„Бисквитките“ са малки текстови файлове, които се поставят на Вашия компютър от уебсайтовете, които посещавате. Те се използват широко, за да могат уебсайтовете да работят по-ефективно, както и за да предоставят информация на собствениците на сайта.

За да научите повече за „бисквитките“, посетете нашата "Политика на бисквитките",

 

Как да промените настройките на "бисквитките"? 

Повечето уеб браузъри позволяват да се контролират повечето бисквитки, чрез настройките на браузъра. За да научите повече за „бисквитките“, включително как да видите какви „бисквитки“ са зададени и как да ги управлявате и изтривате, посетете: www.aboutcookies.org или www.allaboutcookies.org.

За да се откажете от проследяването от Google Analytics във всички уебсайтове, посетете http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

ПРАВО НА ЖАЛБА

Ако смятате, че правата Ви са били нарушени или не са адекватно разгледани, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни - Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, електронна поща: kzld@cpdp.bg, интернет страница: www.cpdp.bg.